Statut

Skład Zarządu

                                   Jolanta Kosek – Prezes

                                   Bogusław Niewiadomski – v-ce Prezes

                                   Maria Ćwiertka – Członek

                                   Grażyna Wenda – Członek

                                   Polak Alina – Członek

                                   Borodziej Joanna – Członek

                                   Domider Bogumił – Członek

 

                                   

                                    Skład Komisji Rewizyjnej

                             

                                   Danuta Karcz – Przewodnicząca

                                   Renata Babik – Członek

                                   Robert Masiuk – Członek

 

 

                                   STATUT

Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości – Klub Integracji Społecznej

WATRA” w Andrychowie

Artykuł I: Postanowienia Ogólne

§1

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Integracji Społecznej „Watra” działa w oparciu o ustawy. Ustawa z dnia 8 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U nr 20 poz. 104) z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 – O Działalności Pożytku Publicznego i o wolontariacie (Dz. U nr 96 poz.873) Z późniejszymi zmianami ustawy z dnia 26 października 1982r. O Wychowaniu w Trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (Dz. U z 2002 nr 147poz.1231 i nr 167 poz.1373 oraz z 2003 nr 80 poz.719)z późniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 – o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U nr 122 poz. 1143) z późniejszymi zmianami. Na podstawie treści niniejszego statutu.

§2

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości – Klub Integracji społecznej „Watra”, zwane dalej klubem prowadzi działalność statutową na rzecz osób, które:

 1. są osobami uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych,

 2. były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu,

 3. są współuzależnione,

 4. są ofiarami przemocy w rodzinie,

 5. są zagrożone wykluczeniem społecznym,

 6. są niepełnosprawne,

 7. sympatyzują z ruchem abstynenckim.

§3

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Polski i krajów członkowskich Unii Europejskiej.

 2. Siedzibą Klubu jest miasto Andrychów.

 3. Klub posługuje się pieczęcią i emblematami zawierającymi jego pełną nazwę i siedzibę o brzmieniu:

Andrychowskie Stowarzyszenie Trzeźwości

Klub Integracji Społecznej „Watra”

Ul. Metalowców 10

34 – 120 Andrychów

 1. Dopuszcza się skrót nazwy: ASTKIS „Watra”

§4

 1. Klub zarejestrowany jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

 2. Działalność swoją opiera na pracy społecznej członków.

 3. Do prowadzenia swojej działalności statutowej może zatrudnić pracowników.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem: związków stowarzyszeń, organizacji o zbieżnych celach działań na obszarze Polski i Krajów Unii Europejskiej.

Artykuł II – Cele i Formy działania Klubu

§6

Członkostwo w Klubie jest formą rehabilitacji społecznej dla osób potrzebujących

pomocy w rozwiązywaniu problemów uzależnień i współuzależnienia, przemocy w rodzinie, zagrożonych wykluczeniem społecznym

2. Klub jest miejscem prowadzenia terapii grupowej, punktem udzielania pomocy i 

informacji w zakresie zdrowia i akceptacji społecznej.

§7

Celem działalności Klubu jest:

1. Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się

od picia alkoholu oraz stworzenia warunków do wytrwania w trzeźwości.

2. Pomoc osobom współuzależnionym w radzeniu sobie z własnymi i rodzinnymi

problemami wynikającymi ze współuzależnienia.

3. Pomoc w miarę posiadanych możliwości ofiarom przemocy w rodzinie.

4. Propagowanie idei trzeźwości poza społecznością klubową, a zwłaszcza oddziaływanie

swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne i jednostki nieświadome groźby

choroby alkoholowej i innych uzależnień.

5. Profilaktyka i współpraca z młodzieżą.

6. Działania w kierunku zwiększenia dostępności terapii pomocy psychologicznej.

 1. Współpraca w zakresie realizacji programów profilaktyki i rozwiązywaniu problemów

alkoholowych w ramach gminy, powiatu, województwa.

 1. Współpraca z organami państwowymi, samorządem w zakresie przeciwdziałania patologii

społecznej, instytucjami kościelnymi oraz zakładami pracy, w których pracują uzależnieni

od alkoholu.

§8

I .Cele statutowe Klubu realizowane są przez:

1. Udział członków Klubu w różnych formach oddziaływań typu psychoterapeutycznego

m.in. terapii grupowej, indywidualnej, rodzinnej, prowadzonej przez terapeutów

zatrudnionych przez Klub.

2. Wzajemna pomoc członków Klubu w utrzymaniu abstynencji i zmiany zachowań

chorobowych w tym:

 1. zorganizowanie stałych dyżurów w lokalu Klubu,

 2. bieżąca informacja o instytucjach , osobach, palcówkach, od których można otrzymać doraźną pomoc w temacie choroby alkoholowej.

3. Organizowanie i prowadzenie działalności zapewniającej warunki do właściwego

spędzania wolnego czasu w abstynencji.

 1. mobilizowanie członków Klubu do uczestniczenia w społecznych

kampaniach zgodnych z Narodowym Programem Profilaktyki

i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych,

b) współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych celach – krajowych

i zagranicznych,

 1. współpraca z placówkami Służby Zdrowia i Komisjami P/A,

 2. współpraca z organizacjami zajmującymi się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

II Przedmiotem działalności klubu jest:

 1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki: PKD 85.14.D-Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego gdzie indziej niesklasyfikowana, a w szczególności:

a) organizowanie prowadzenie zajęć terapii i leczenia odwykowego,

b) organizowanie i przeprowadzanie wyjazdowych sesji terapeutycznych dla osób

uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin,

c) działalność z zakresu zapobiegania przemocy pomoc ich ofiarom i pomocy

terapeutycznej sprawcom,

d) usługi opracowania, wdrażania, przeprowadzania i konsultacji w zakresie

programów profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych,

e) prowadzenie działalności opiekuńczej dla ofiar przemocy,

2. Pozostała opieka wychowawcza i społeczna bez zakwaterowania – PKD 85.32.D

Artykuł III – Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu, którymi mogą być osoby fizyczne i prawne dzielą się na:

a) Zwyczajnych

b) Wspierających

c) Honorowych

d) Sympatyków

Osoby fizyczne i prawne chcące zostać członkiem Klubu, składają deklarację o przystąpieniu do Klubu i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego statutu.

§ 10

 1. Członkiem Klubu może zostać każda osoba:

  1. uzależniona od alkoholu lub innych środków zmieniających nastrój,

  2. która nie cierpi na chorobę alkoholową lub inne uzależnienie lecz jest czynnie zaangażowana w propagowanie idei trzeźwości.

  3. współuzależniona.

 1. Członków zwyczajnych (uzależnionych) obowiązuje, co najmniej jednomiesięczny okres abstynencji, w którym kandydat musi wykazać się motywacją do podjęcia leczenia.

 2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje zespół terapeutyczny po zawarciu kontraktu terapeutycznego. Decyzję zatwierdza Zarząd

§11

I. Członek ma prawo:

 1. Brać udział w pracach i zebraniach Klubu z głosem stanowiącym.

 2. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Klubu.

 3. Wysuwać wnioski wobec władz klubu w zakresie swojej rehabilitacji oraz usprawnienia form działania Klubu.

 4. Brać udział w zajęciach prowadzonych przez terapeutów zatrudnionych przez Klub.

II. Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Stosować się do Statutu Klubu oraz uchwał i postanowień jego władz.

 2. Zachować abstynencję.

 3. Płacić regularnie składki w wysokości ustalonej przez Ogólne Zebranie Członków Klubu.

4. Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych stosunkach z członkami

Klubu i innymi osobami.

5. Korzystać w sytuacji szczególnej z możliwości zwolnienia z płacenia składek na

wniosku zainteresowanego.

§12

Członkostwo zwyczajne Klubu ustaje przez:

 1. Wykluczenie za rażące naruszenie niniejszego statutu. O wykluczeniu decyduje Zarząd. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Ogólnego Zebrania Członków Klubu.

 2. Wystąpienie z Klubu na pisemny wniosek członka, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich.

 3. Wykluczenie za niezapłacenie składek za okres sześciu miesięcy – bez prawa

odwołania.

4.Zakończenie cyklu terapeutycznego co jest równoznaczne z wygaśnięciem kontraktu terapeutycznego.

§13

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, nie będąca w procesie terapii, która oświadcza wolę czynnego popierania celów i działalności Klubu, wypełniająca deklaracje członka wspierającego

§14

Prawa i obowiązki członka wspierającego:

 1. Udział we wszystkich działaniach Klubu, oraz w Zebraniach Ogólnych Członków z głosem doradczym.

 2. Korzystanie z dobrodziejstw Klubu.

 3. Przestrzeganie zasady współżycia społecznego we wzajemnych stosunkach z  członkami Klubu.

 4. Członka wspierającego obowiązuje abstynencja.

 5. Postanowienia statutu dotyczące ustania członkostwa zawarte §12 punkt 1mają

zastosowanie do członka wspierającego.

§15

Członkowie Honorowi

 1. Godność członka honorowego decyzją Zebrania Ogólnego Członków otrzymuje osoba fizyczna za wybitne zasługi dla klubu lub na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.

 2. Obowiązkiem członka honorowego jest udział w Zebraniach Ogólnych Członków z głosem doradczym.

 3. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego we wzajemnych członkami klubu.

 4. Członka honorowego, który nie był wcześniej członkiem zwyczajnym nie obowiązuje abstynencja.

 5. Członek honorowy korzysta z dobrodziejstw klubu.

 6. Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich.

 7. Tytuł członka honorowego nadaje się dożywotnio.

Artykuł IV – Władze Klubu. Wybór. Rezygnacja

§16

Władzami Klubu są:

 1. Ogólne Zebranie Członków Klubu.

 2. Zarząd Klubu.

 3. Komisja Rewizyjna.

§17

 1. Ogólne Zebranie Członków Klubu odbywa się co najmniej raz w roku i jest zwoływanie z inicjatywy Zarządu Klubu, który jest zobowiązany na 14 dni przed powiadomić o tym członków Klubu, podając na tablicy informacyjnej datę, miejsce i porządek zebrania.

 2. Ogólne Zebranie Członków Klubu może być zwołane w przypadku szczególnej wagi przez Zarząd Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek jednej czwartej ogółu członków.

 3. Zwołanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania Członków powinno nastąpić nie później niż w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do Zarządu.

§18

 1. Ogólne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które wybiera na okres 4 lat:

  1. Zarząd Klubu

  2. Komisję Rewizyjną

2. Do kompetencji Ogólnego Zebrania Członków Klubu należy ponadto:

a) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji

rewizyjnej, a w okresach rocznych udzielanie na wniosek Komisji

rewizyjnej absolutorium Zarządowi,

b) uchwalanie głównych kierunków działalności i planów budżetowych na 

okresy roczne,

c) ustanawianie składek członkowskich,

d) uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie

jego zmian,

e) nadawanie członkostwa honorowego Klubu,

f) decyzji w sprawie rozwiązania Klubu.

§19

Uchwały Ogólne Zebranie Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej połowy plus jeden członków Klubu. Uchwały jakie zapadają w drugim terminie

Zebrania Ogólnego Członków mając moc obowiązująca bez względu na ilość obecnych

członków. Drugi termin Zebrania ustala Zarząd.

Głosowanie podczas Ogólnego Zebrania Członków jest jawne.

Ogólne Zebranie członków Klubu wybiera przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

W Ogólnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział przedstawiciele władz

nadzorujących oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.

§20

Zarząd Klubu jest organem wykonawczym Stowarzyszenia wybieranym przez Ogólne

Zebranie Członków Klubu:

a) składa się z 5 – 7 członków w tym Prezesa i V-ce Prezesa

b) wybierany jest na cztery lata,

c) odbywa posiedzenie raz w miesiącu.

2. Prezes wybierany jest przez Ogólne Zebranie Członków spośród zgłoszonych kandydatów

za ich zgodą na kandydowanie zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Pozostałych członków Zarządu wybiera Ogólne Zebranie Członków Klubu spośród

zgłoszonych kandydatów, z a ich zgodą na kandydowanie zwykłą większością głosów

w głosowaniu jawnym.

4. Członkowie nowo wybranego Zarządu na pierwszym posiedzeniu spomiędzy siebie

wybierają V-ce Prezesa.

W razie niemożliwości pełnienia funkcji lub rezygnacji prezesa, funkcję pełni v-ce

prezes do końca kadencji urzędującego Zarządu Klubu lub chwili nowych wyborów.

W razie niemożliwości pełnienia funkcji lub rezygnacji członka Zarządu Klubu,

Zarząd po akceptacji Zebrania Ogólnego może uzupełnić skład nie więcej jednak niż

o dwie osoby. W wypadku rezygnacji trzech członków Zarządu Klubu następuje

rozwiązanie tegoż Zarządu i wybór nowego przez Nadzwyczajne Ogólne Zebranie

Członków klubu.

5. Członkami Zarządu Klubu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za

przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

 1. a) organizowanie pracy Klubu i kierowanie jego działalnością,

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

 1. c) zwoływanie Ogólnego Zebrania Członków;

 2. d) przyjmowanie nowych członków,

 3. e) realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu i preliminarza

dochodów i wydatków,

f) powoływanie zespołów do wykonania określonych zadań statutowych

 1. g) powoływanie kół terenowych, które są integralną częścią Klubu,

 2. h) uchwalenie regulaminu działalności kół terenowych, sekcji, kół

zainteresowań i nadzór nad ich działalnością.

Posiedzenia Zarządu Klubu są jawne, jednakże na wniosek któregokolwiek członka

Zarządu lub osoby zainteresowanej zarządza się posiedzenie tajne.

Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes lub osoba przez niego upoważniona.

Decyzje Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków

W przypadku równej ilości głosów, głos prezesa jest decydujący.

§21

 1. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres 4 lat przez Ogólne Zebranie Członków Klubu w trzyosobowym składzie działająca pod kierunkiem przewodniczącego.

 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z

nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 1. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 1. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.”

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Ogólne Zebranie Członków

Klubu spośród zgłoszonych kandydatów za ich zgodą na kandydowanie zwykłą

większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. W wypadku rezygnacji lub niemożności pełnienia obowiązków członka Komisji

Rewizyjnej, zwołuje się niezwłocznie Nadzwyczajne Ogólne Zebranie Klubu i

Dokonuje wyboru nowego członka.

5.Do zadań komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Klubu,

 1. b) składanie sprawozdań na Ogólnym Zebraniu Członków Klubu

 2. i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,

 3. c) zgłaszanie wniosków o zwołanie Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania

 4. członków Klubu,

d) uczestniczenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach

Zarządu Klubu z głosem doradczym.

§21a

Pełnomocnictwo do samodzielnego podpisywania umów w imieniu Stowarzyszenia

z członkami Zarządu Andrychowskiego Stowarzyszenia Trzeźwości Klubu Integracji

Społecznej „Watra” posiadają Danuta Karcz Przewodnicząca .Komisji Rewizyjnej

oraz Robert Masiuk członek Komisji Rewizyjnej.

§22

1. Majątek klubu stanowią jego fundusze, ruchomości i nieruchomości.

2. Fundusze klubu tworzy się :

   1. ze składek członkowskich,

   2. z subwencji i dotacji,

   3. ofiar, darowizn i zapisów,

3. Właścicielem majątku Klubu jest stowarzyszenie jako osoba prawna. Dokumenty

rozporządzające majątkiem stowarzyszenia są podpisywane przez uprawnionych członków

Zarządu Klubu. Stałe pełnomocnictwa w tym zakresie mają:

 1. Prezes

 2. Vice Prezes

Rozporządzenia finansowe wymagają akceptacji co najmniej dwóch członków Zarządu Klubu.

4. Dla zapewnienia prawidłowej organizacji kontroli finansowej Klubu, Zarząd może

stworzyć stanowisko Głównego Księgowego.

5. Decyzje w sprawach majątkowych podlegają akceptacji na najbliższym Zebraniu

Ogólnym Członków Klubu.

6. Zabrania się :

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 1. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 1. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7. Stowarzyszenie nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność pożytku

publicznego.

Artykuł V: Działalność Gospodarcza

§23

1.Klub nie prowadzi działalności gospodarczej.

Artykuł VI : Zmiany Statutu i rozwiązanie Klubu.

§24

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Ogólnego Zebrania Członków

Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby

członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku podjęcia przez Ogólne Zebranie Członków Klubu uchwały

o rozwiązaniu Klubu, Ogólne Zebranie powołuje Komisje Likwidacyjną i decyduje

o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

3. Statut ze zmianami zatwierdzonymi jednogłośnie przez Ogólne Zebranie Członków Klubu

w dniu 30 czerwca 2017 r.

Na podstawie postanowienia sądu rejonowego dla Krakowa śródmieścia

w Krakowie, XII wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego

syg. sprawy : KR.XII NS- REJ.KRS/6343/4/228 dokonano wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Naszego Stowarzyszenia

NR KRS 240000091865

Data i godzina dokonania wpisu 02.07.2004 r. 14:51:29

Numer wpisu w pozycji rejestru 3

Z związku z powyższym posiadamy status organizacji pożytku publicznego

Dodaj komentarz